The Skeleton Takes a Bow (A Family Skeleton Mystery)
A Skeleton in the Family (A Family Skeleton Mystery)