A Little Mandarin Chinese Children's Classics v 1.0
Chinese Children's Classics v 1.0
Rock-A-Bye - Yao A Yao
Little Duckling - Xiao Ya Zi
[Twinkle Twinkle] Little Star - Xiao Xing Xing
Happy Birthday - Shen Ri Kuai Le
I Have A Pair Of Little Hands - Wo You Yi Shuang Xiao Xiao Shou
Doll And Little Bear Dancing - Yang Wa Wa He Xiao Xong Tiao Wu
Two Tigers - Liang Zhi Lao Hu
Find A Friend - Zhao Peng You
One Penny - Yi Fen Qian